Evaluarea Calitatii Materialelor si Produselor

There are no translations available.

Prezentarea programului de studii MASTER

Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor (ECMP)

 

1. Prezentarea generală

            MOTTO

O fisură într-o şină de tren sau într-o aripă de avion poate genera accidente cu urmări dramatice. O neetanşeitate într-o instalaţie nucleară poate provoca o explozie nucleară cu urmări incalculabile, pe termen scurt şi lung. Identificarea şi detectarea fisurii sau neetanşeitatii, la momentul potrivit, asigură evitarea unor dezastre.

Scurt istoric

Programul de studii universitare, MASTER, denumit Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor (ECMP) a fost creat în anul 2007. Este un program de studii nou care a fost înfiinţat şi dezvoltat ca urmare a unei analize privind cererea de specialişti în evaluarea calităţii materialelor pe piaţa muncii din România şi Europa. Având în vedere faptul că după integrarea României în UE, in fiecare an, diverşi absolvenţi: ingineri sudori, ingineri calitate, ingineri mecanici sau din domeniile: electric, construcţii, petrol şi gaze, fizică au solicitat şi solicită Departamentului Tehnologia Materialelor şi Sudare (TMS) din facultatea IMST, UPB organizarea de cursuri de perfecţionare, recunoscute la nivel internaţional, în domeniul ECMP, s-a relevat o cerere constantă pe piaţa muncii.

Incă de la înfiinţarea programului de studii ECMP, s-au achiziţionat echipamente performante pentru dotarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţile practice aferente disciplinelor din planul de invăţământ al programului de studii.

Cadrele didactice care predau disciplinele aferente programului de studii au pregătire de specialitate prin doctorat,  cursuri postuniversitare şi/sau diverse stagii în laboratoare de specialitate din lume.

Pregătirea este concepută conform cerinţelor impuse prin norme internaţionale (programele disciplinelor fiind alcătuite în acord cu normele: ISO 9712, SNT TC 1A, ISO 17025,  Prescripţii Tehnice ISCIR ş.a).

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

Numar de credite de studii transferabile: 120

Forma de învăţămăant: cu frecvenţă                                 

Numărul de locuri la admitere: 20 - 50

Condiţii admitere:

La concursul de admitere pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform Legii nr. 288/2004), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din MEN, indiferent de domeniul, instituţia de învăţământ superior şi anul în care a obţinut diploma.

Tematica pentru concursul de admitere cuprinde, următoarele:

I.      Materiale şi tehnologii de prelucrare

1.     Materiale folosite în ingineria mecanică. Materiale metalice, nemetalice, compozite. Caracteristici. Neconformităţi.

2.     Tehnologia Materialelor. Metode de prelucrare a materialelor utilizate în domeniul mecanic.

II.     Noţiuni privind calitatea

1.     Concepte privind calitatea materialelor şi produselor

2.     Norme şi reglementări privind calitatea

3.     Noţiuni despre implementarea sistemelor de management al calităţii

III. Evaluarea calităţii

1.     Inspectia calităţii. Noţiuni. Metode. Documente.

2.     Incercări distructive şi nedistructive. Aspecte generale.

3.     Metode de evaluare a calităţii.

4.     Neconformităţi. Proceduri privind tratarea neconformităţilor.

Bibliografie minimala

1. Standardele ISO referitoare la calitate: SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de manag. al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de manag al calităţii. Cerinte.

2. Orice lucrare universitara de Tehnologia Materialelor (autori: Gh. Amza / Aurel Nanu / A. Palfalvi / Gh. Calea / M. Voicu ş. a)

3. Orice lucrare universitara privind Evaluarea sau inspectia calitatii sau Incercări de materiale (autori: M. Voicu / A. Mihai / D.R. Mocanu / V. Safta / G. Mateiasi  sau site specializat: www.ndt.org / www.ndt.net / www.asnt.org)

 

Concurenţa la admitere:

La admitere se prezintă, majoritar, absolvenţi ai specializărilor de licenţă din cadrul facultăţii IMST: IMC (Ingineria şi Managementul Calităţii) şi IS (Ingineria Sudării), dar şi absolvenţi ai altor facultăţi din UPB, cum ar fi SIM (Stiinţa şi Ingineria Materialelor), Transporturi, Inginerie Electrică ş.a. In ultimii ani concurenţa la admitere a fost, in medie, de 1,5 – 2 candidaţi pe loc.

Stadiul acreditării: program de studii acreditat, conform HG 581/2013

Titlul obţinut la finalizarea studiilor:  MASTER.

Coordonatorul programului de studii: prof. dr. ing. Alexandrina MIHAI, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 021 4029337

 

2. Motivele alegerii programului de studii, la U.P.B., facultatea I.M.S.T, de către candidaţii la concursul de admitere

–     Interesul privind pregătirea într-un domeniu de vârf al tehnicii actuale, un domeniu în care au şanse mari să-şi gasească un loc de muncă în România sau în altă ţară a lumii (aproape că nu există unitate economică fară să includă activităţi de inspecţie a calităţii, aproape că nu există unitate industrială fără un departament de verificare a calităţii produselor);

–     absolvenţii programelor de licenţă din cadrul facultăţilor tehnice, primesc în timpul studiilor de licenţă informaţii minimale privind Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor şi conştientizează importanţa acestui domeniu (aşa cum oamenii au nevoie de medic tot aşa produsele au nevoie de persoane competente care sa le ateste calitatea);

–      informaţiile conform cărora acest program de studii le oferă o pregătire adecvată astfel încât să poată profesa în laboratoare sau departamente cheie, cu mare putere de decizie şi importanţă în cadrul unei entităţi tehnice sau comerciale, în medii civilizate cu echipamente moderne şi cu activităţi interesante;

–     planul de învăţământ aferent acestui program de studii este adaptat cerinţelor europene şi masteranzii beneficiază de pregătirea necesară în vederea certificării ca operatori în control nedistructiv, şefi de laboratoare, proiectanţi în inspecţia calităţii ş.a.

Aşa cum medicul, ca absolvent al facultăţii de medicină, este util oamenilor din orice epocă sau ţară, deoarece prin cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite este capabil să examineze, analizeze, diagnosticheze şi să trateze bolile, contribuind la îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor, în mod asemănător, absolventul programului de studii ECMP este util în activitatea inginerească, din orice ţară sau epocă, deoarece prin cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite este capabil să examineze, analizeze, diagnosticheze şi să trateze “bolile” (defectele, neconformităţile) contribuind la îmbunătăţirea calităţii materialelor şi produselor astfel încât să se încadreze în cerinţele impuse pentru diverse utilizări.

 

3.    Misiunea şi obiectivele programului de studii ECMP

Masterul ECMP este în deplin acord, ca misiune şi obiective, cu Carta universitară (http://www.upb.ro/files/Carta_UPB.pdf) şi legislaţia în domeniu (legile nr. 288, 581).

–     In perioada de 2 ani, aferentă programului de studii ECMP, masteranzii învaţă teoretic şi practic cum se planifică, se proiectează şi se desfaşoară concret inspecţia şi evaluarea calităţii materialelor şi produselor, pregătire care le permite după absolvire desfăşurarea unor activităţi necesare, utile şi interesante.

–      Studentii învată teoretic şi practic să conceapă preoceduri, să aplice standardele de metodă, să examineze diverse produse prin metode nedistructive cum ar fi: vizuală, cu ultrasunete, cu radiaţii penetrante, prin termografiere, cu lichide penetrante, cu pulberi magnetice, curenţi turbionari, prin analiza emisiei acustice, examinarea etanseităţii astfel încât să ia o decizie, corect fundamentată, privind conformitatea produsului examinat în raport cu documentele prin care se prescrie nivelul de calitate, să întocmească rapoarte de examinare şi toate documentele prin care se atestă calitatea reală a produsului.

 

4. Competenţele profesionale şi transversale pe care le dobândesc absolvenţii:

·         Competenţe privind utilizarea cunoştinţelor din disciplinele fundamentale pentru efectuarea de demonstraţii şi aplicaţii specifice ingineriei industriale;

·         Selectarea, combinarea şi utilizarea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele inginereşti de bază, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale;

·         Selectarea şi utilizarea tehnologiei digitale şi a programelor software pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei în general şi Ingineria Calităţii în particular;

·         Elaborarea şi verificarea documentelor sistemului calităţii in domeniul NDT;

·         Aplicarea normelor din seria ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, GMP , SR EN 9712:2013;

·         Exploatarea şi mentenanţă în domeniul NDT;

·         Cercetarea şi dezvoltarea metodelor NDT;

·         Proiectarea şi conducerea proceselor de inspecţie şi control;

·         Evaluarea duratei de viaţă şi a comportării în exploatare a materialelor şi produselor;

·         Dezvoltarea de cercetări teoretice şi experimentale în domeniul evaluării calităţii materialelor şi produselor

·         In acord cu cerinţele internaţionale privind competenţele unui specialist ECMP şi cu standardul românesc ocupaţional A25, absolvenţii programului de studii vor dobândi sau îşi vor dezvolta şi competenţe şi abilităţi transversale, cum ar fi:

-       capacitatea de a munci în echipă;

-       comunicare ierarhică şi asumarea răspunderii;

-       capacitatea de organizare şi conducere a pregătirii personalului;

-       utilizarea tehnicilor IT domeniul metodelor de inspecţie şi control ş. a.;

-       abilităţi manageriale şi antreprenoriale.

 

5.    Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

            Planul de învăţamânt al programului de studii ECMP este:

 

Anul I - Semestrul I

Nr. Crt

Denumirea disciplinei

Cod

C

S

L

P

SI

S

PC

Evaluare (E/V/P)

1

Statistica aplicata

UPB.06.MA.01.O.001

2

1

0

0

0

3

3

V

2

Introducere in inspectia calitatii

UPB.06.MA.01.O.002

2

0

0

1

0

3

4

E

3

Fizica tehnologica

UPB.06.MA.01.O.003

2

0

1

0

0

3

2

V

4

Metode magnetice de examinare

UPB.06.MA.01.O.004

2

0

0

1

0

3

3

E

5

Examinare cu ultrasunete 1

UPB.06.MA.01.O.005

2

0

0

2

0

4

5

E

6

Examinare cu lichide penetrante

UPB.06.MA.01.O.006

1

0

0

1

0

2

3

V

7

Cercetare ştiinţifică 1 / Practica

UPB.06.MA.01.O.007

0

0

0

0

10

10

10

V

Total ore pe saptamana

11

1

1

4

10

28

30

 

18

 

Anul I - Semestrul 2

Nr. Crt

Denumirea disciplinei

Cod

C

S

L

P

SI

S

PC

Evaluare (E/V/P)

1

Inspectie termografica

UPB.06.MA.02.O.001

2

0

0

1

0

3

3

E

2

Examinare cu ultrasunete 2

UPB.06.MA.02.O.002

2

0

1

0

0

3

3

E

3

Examinare cu radiatii penetrante 1

UPB.06.MA.02.O.003

1

0

1

0

0

2

3

E

4

Examinare prin analiza emisiei acustice

UPB.06.MA.02.O.004

1

0

1

0

0

2

3

V

5

Cercetare ştiinţifică 2 / Practica

UPB.06.MA.02.O.005

0

0

0

0

18

18

18

V

Total ore pe saptamana

6

0

3

1

18

28

30

 

 

 

10

Discipline liber alese (L)

L11

Limba moderna 2 - Engleza

UPB.06.M2.O.02-05

0

2

0

0

0

2

2

V

L12

Limba moderna 2 - Franceza

UPB.06.M2.O.02-06

0

2

0

0

0

2

2

V

L13

Limba moderna 2 - Germana

UPB.06.M2.O.02-07

0

2

0

0

0

2

2

V

Total ore discipline liber alese (L)

0

6

0

0

0

6

6

 

 

Anul II - Semestrul I

Nr. Crt

Denumirea disciplinei

Cod

C

S

L

P

SI

S

PC

Evaluare (E/V/P)

1

Ecotehnologie 3

UPB.06.MA.03.O.001

2

0

0

1

0

3

3

E

2

Verificarea etanseitatii

UPB.06.MA.03.O.002

2

0

1

0

0

3

4

E

3

Examinare cu radiatii penetrante 2

UPB.06.MA.03.O.003

2

0

1

2

0

5

5

E

4

Metode speciale de examinari nedistructive

UPB.06.MA.03.O.004

2

0

1

1

0

4

4

V

5

Acreditarea lab. si certificarea pers. pentru examinari nedistr.

UPB.06.MA.03.O.005

2

0

0

1

0

3

4

E

6

Cercetare ştiinţifică 3

UPB.06.MA.01.O.006

0

0

0

0

10

10

10

V

Total ore pe saptamana

10

0

3

5

10

28

30

 

18

 

                           

Anul II - Semestrul II

Nr. Crt

Denumirea disciplinei

Cod

C

S

L

P

SI

S

PC

Evaluare (E/V/P)

1

Cercetare ştiinţifică 4 (inclusiv definitivare disertatie)

UPB.06.MA.02.O.001

 

0

0

0

0

28

28

30

V

Total ore pe saptamana

0

0

0

0

28

28

30

 

0

 

(http://www.imst.pub.ro/Upload/Master/Planuri_invatamant/TMS/Plan_Invatamant_ECMP_2013_2014_081013.pdf)

 

Anul I, semestrul I, titulari în anul univ. 2013/2014

1. Statistică aplicată –  conf. Adrian Paris

Număr ore curs: 2 ore /săpt., total: 28 ore,

Număr ore seminar: 1 oră /săpt., total: 14 ore

Numărul de puncte de credit: 3

Obiective:

Însuşirea tehnicilor de analiză statistică şi previzionare în evaluarea calităţii materialelor şi produselor şi siguranţa în exploatare

Deprinderea tehnicilor statisticii inferenţiale. Înţelegerea noţiunilor de estimator şi de ipoteză statistică. Deprinderea tehnicilor de analiză a legăturilor dintre diferite variabile statistice. Utilizarea planurilor de eşantionare şi control în evaluarea calităţii materialelor şi produselor. Aplicarea fişelor de control Shewhart în evaluarea calităţii materialelor şi produselor. Implementarea metodelor de tip Taguchi, ca perspectivă pe termen lung asupra relaţiei dintre calitate şi cost.

Bazele politicilor de fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate şi siguranţă în funcţionare

 

2. Introducere în Inspecţia Calităţii - prof. Alexandrina Mihai

Număr ore curs: 2 ore /săpt., total: 28 ore,

Număr ore aplicaţii (pr): 1 oră /săpt., total: 14 ore

Numărul de puncte de credit: 4

Cunoaşterea importanţei documentelor utilizate în inspecţia calităţii.

Cunoaşterea neconformităţilor, imperfecţiunilor şi defectelor specifice materialelor, pieselor şi produselor, a modului de standardizare şi a criteriilor de acceptabilitate.

Cunoasterea normelor si procedurilor de calcul ale incertitudinilor de masurare.

Cunoaşterea evolutiei si aplicabilitatii principalelor metode de examinare nedistructivă utilizate in prezent in lume.

Insuşirea cunoştinţelor de bază privind organizarea unui laborator de defectoscopie;

pregatirea personalului aferent laboratoarelor de defectoscopie.

Din punct de vedere practic disciplina are următoarele obiective: crearea abilităţilor necesare pentru organizarea unui laborator de defectoscopie pentru o gama de activitati; crearea deprinderilor de a evalua calitatea produselor prin metode nedistructive uzuale de examinare a calităţii; crearea abilităţilor de proiectare a unei proceduri de lucru, utilizată în examinările nedistructive.

 

3. Fizica tehnologică -  prof.

Număr ore curs: 2 ore /săpt., total: 28 ore,

Număr ore aplicaţii (lab): 1 oră /săpt., total: 14 ore

Numărul de puncte de credit: 4

Obiective:

Insuşirea noțiunilor şi teoriilor de bază din domeniul fizicii plasmei necesare pregatirii unui viitor inginer specialist în sudare. Cunoaşterea tipurilor de plasme şi caracteristicele acestora. Generarea plasmelor. Ințelegerea funcționării laserilor şi deprinderea utilizării acestora în industrie. Cunoaşterea caracteristicilor diferitelor tipuri de laseri şi utilzarea acestora în diferite prelucrări ale materialelor. Formarea deprinderilor de manipulare şi generare de fascicule de electroni în vederea utilizării acestora în aplicatii industriale. Inițierea studenților în producerea şi controlul vidului în tehnicile de măsurare a vidului, în manipularea aparaturii aflate sub vid şi utilizarea corectă a diferitelor tipuri de vid.

 

4. Metode magnetice de examinare – conf. Victor Popovici

Număr ore curs: 2 ore /săpt., total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (pr): 1 oră /săpt., total: 14 ore

Numărul de puncte de credit: 3

Obiective:

Cunoasterea fenomenelor şi principiilor care stau la baza metodelor magnetice de examinare. Cunoasterea normelor şi a domeniilor de aplicabilitate a examinării prin detectarea câmpurilor de scăpări: cu particule magnetice, prin detecţia câmpurilor de dispersie cu diverse dispozitive magnetice ş. a. Cunoaşterea echipamentelor şi a criteriilor care stau la baza alegerii acestora pentru diverse aplicaţii, în funcţie de geometria produsului examinat.

Dobândirea de abilităţi practice privind aplicarea tehnicilor de examinare cu particule magnetice în variantele: uscate şi umede. Crearea abilităţilor de stabilirea a tehnologiei de examinare şi a documentelor finale: rapoarte de examinare cu anexele acestora.

 

5. Examinare cu ultrasunete (1) –  ş.l. Alexandru Dumitrache Rujinski

Număr ore curs: 2 ore /săpt. total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (lab, pr): 2 ore /săpt. 28 ore

Numărul de puncte de credit: 5

Obiective:

Pregătirea teoretică în scopul aplicării corecte a metodei de examinare nedistructivă cu ultrasunete şi a întocmirii documentelor necesare. Cuniaşterea tehnicilor de bază utilizate în examinarea cu ultrasunete: metoda impulsului transmis, metoda impulsului reflectat, ecouri repetate. Cunoaşterea posibilităţilor de lucru specifice echipamentelor de examinare nedistructivă cu ultrasunete şi crearea abilităţilor necesare pentru utilizarea acestor echipamente: defectoscoape, palpatoare, traductoare, cabluri de legătură, cuplanţi, blocuri de referinţă, etaloane.

Crearea abilitatilor de a stabili parametrii de examinare, alegerea defectoscoapelor, palpatoarelor, etaloanelor şi de utilizare a procedurilor de lucru.

 

6. Examinare cu lichide penetrante – ş.l Gabriela Mateiaşi

Număr ore curs: 1 oră /săpt., total: 14 ore

Număr ore aplicaţii (lab.): 1 oră /săpt., total 14 ore

Numărul de puncte de credit: 2

Obiective:

Dobândirea cunoştinţelor de bază teoretice şi practice privind metoda de examinare prin lichide penetrante.

Studiul evaluarii defectelor de suprafata folosind lichidele penetrante.

Cunoasterea metodelor de examinare prin lichide penetrante.

Studiul defectelor si punerea lor în evidenţă prin metoda lichidelor fluorescente.

Domenii de aplicabilitate.

Elaborarea procedurilor de lucru pentru realizarea testelor cu lichide penetrante.

Evaluarea şi determinarea dimensiunii discontinuitatilor de material.

Elaborarea criteriilor pentru evaluarea discontinuitatilor de material.

Aplicatii industriale.

 

Anul I, semestrul II, titulari în anul univ. 2013/2014

1. Inspecţie termografică – prof. Alexandrina Mihai

Număr ore curs: 2 ore /săpt., total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (lab.): 1 oră /săpt., total: 14 ore

Numărul de puncte de credit: 3

Obiective:

Cunoaşterea aspectelor teoretice de bază care descriu transferul de căldură: conducţie, convecţie, radiaţie şi combinaţii ale acestora.

Insuşirea terminologiei şi noţiunilor de bază privind examinarea prin termografiere in infrarosu. Cunoaşterea importanţei documentelor utilizate în inspecţia calităţii.

Insuşirea cunoştinţelor de bază privind tehnicile de de examinare bazate pe proprietăţile termice ale materialelor (emisivitatea, conductibilitatea, capacitatea termică etc.), echipamente utilizate, detectoare, obiective, calibrare, softuri, termograme, prelucrarea şi interpretarea imaginilor termice. Cunoaşterea cerinţelor privind pregătirea şi certificarea personalului implicat în examinarea termografica.

Crearea abilităţilor necesare pentru stabilirea variantei de examinare (activă sau pasivă) şi alegerea parametrilor regimului de examinare,  preluarea imaginilor termice şi interpretarea imaginilor furnizate de un echipament de inspecţie termografică.

 

2. Examinare cu ultrasunete (2)

Număr ore curs: 2 ore /săpt. total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (pr): 1 oră/săpt. 14 ore

Numărul de puncte de credit: 3

Obiective:

Pregătirea teoretică în scopul cunoasterii posibilitatilor de utilizare a metodei de examinare nedistructivă cu ultrasunete pentru măsurarea defectelor, masurarea grosimilor de pereti, investigarea unor materiale nemetalice sau compbinatii: compozite, acoperite etc.

Cunoaşterea posibilităţilor de lucru specifice echipamentelor de examinare nedistructivă cu ultrasunete in imersie, phased array şi crearea abilităţilor necesare pentru utilizarea acestor echipamente.

 

3. Examinare cu radiaţii penetrante (1) – conf. Stefan Funar

Număr ore curs: 1 oră /săpt., total: 14 ore

Număr ore aplicaţii (lab.): 1 oră /săpt., total 14 ore

Numărul de puncte de credit: 3

Obiective:

Cunoasterea aspectelor teoretice ale examinării cu radiaţii penetrante: generarea radiatiilor X, izotopi radioactivi folosiţi în inspecţia cu radiaţii gama.

Cunoaşterea normelor şi organismelor care reglementează domeniul inspecţiei radiografice. Cunoaşterea aspectelor teoretice care stau la bază examinării radiografice

Insuşirea cunoştintelor de bază privind cele mai răspândite tehnici de examinare cu radiaţii penetrante şi domeniile de aplicare.

Crearea abilităţilor necesare pentru stabilirea parametrilor regimului de examinare şi pentru alegerea detectoarelor adecvate: filme, placi, dispozitive digitale etc.

 

4. Examinare prin analiza emisiei acustice - ş.l. Gabriela Mateiaşi

Număr ore curs: 1 oră /săpt., total: 14 ore

Număr ore aplicaţii (lab.): 1 oră /săpt., total: 14 ore

Numărul de puncte de credit: 3

Obiective:

Dobândirea cunoştinţelor de bază teoretice şi practice privind metoda de examinare prin emisie acustică. Studiul evaluării materialelor prin analiza emisiei acustice.

Cunoaşterea metodelor pentru analiza emisiei acustice, respectiv supravegherea prin emisie acustică a subansamblelor industriale şi localizarea sursei de emisie acustică cu determinarea coordonatelor. Evaluarea integrităţii structurale a materialelor solicitate in timpul funcţionării. Studiul defectelor puse în evidenţă prin evaluarea emisiei acustice.

Aplicaţii industriale ale emisiei acustice: supravegherea recipientelor sub presiune, a conductelor, a ţevilor, supravegherea procesului de sudare.

Evalurea şi determinarea nivelului emisiei acustice în funcţie de parametrii din mecanica ruperii. Elaborarea procedurilor de lucru pentru realizarea testelor de emisie acustică.

Elaborarea criteriilor pentru evaluarea emisiei acustice. Evaluarea stării materialelor în timpul testelor de emisie acustică.

Elaborarea metodologiilor pentru supravegherea, controlul, diagnoza şi mentenanţa prin emisie acustică a subansamblelor industriale.

 

Anul II, semestrul I

1. Ecotehnologie (3) – ş.l Zoia Apostolescu

Număr ore curs: 2 ore /săpt., total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (lab.): 1 oră /săpt., total: 14

Numărul de puncte de credit: 3

Obiective:
Dobândirea cunoştinţelor necesare proiectării unor procese ecotehnologice.
Determinarea cantităţii şi calităţii emisiilor poluante din timpul desfăşurării unui proces tehnologic. Strategia şi metodele de optimizare a procesului de reducere a poluării.
Determinarea coeficientului total de poluare. Strategia în managementul deşeurilor.
Intocmirea bilanţului ecotehnologic. Stabilirea strategiei şi metodelor de prevenire a poluării. Transformarea unei întreprinderi în organizaţie ecotehnologică. Bilanţul de mediu (bilanţul ecotehnologic). Abordarea sistemică a problemelor de poluare.

 

2. Verificarea etanşeităţii – ş.l. Claudia Borda

Număr ore curs: 2 ore /săpt., total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (lab.): 1 ore /săpt., total: 14

Numărul de puncte de credit: 4

Obiective:

Cunoaşterea aspectelor generale referitoare la asigurarea integrităţii produselor şi, implicit, a fiabilităţii acestora, evitarea defectărilor, prevenirea accidentelor care pun în pericol viaţa şi integritatea oamenilor şi a altor fiinţe, evitarea accidentelor ecologice; controlul proceselor de prelucrare. Cunoaşterea metodelor de verificare a etanşeitǎţii, caracterizarea completǎ prin definirea următorilor factori principali: sursa de energie; natura semnalului; imaginea sau signatura rezultată în urma interacţiunii energie – obiect examinat; mijloacele prin care se detectează semnalele rezultate; metodele de prezentare sau înregistrare a semnalelor şi modul de interpretare a rezultatelor.

Insuşirea cunostintelor aplicative privind metodele de verificare a etanşeităţii, metode prin care trebuie să se asigure o funcţionare fără pericol a utilajelor care trebuie să lucreze la presiuni şi temperaturi ridicate şi cu fluide toxice; modul de alegere a metodei optime de verificare a etanşeitǎţii în funcţie de mǎrimea scǎpǎrilor admisibile prescrisǎ în desenele de execuţie sau instrucţiunile de exploatare a unui utilaj.

 

3. Examinare cu radiaţii penetrante (2) – conf. Stefan Funar

Număr ore curs: 2 or2 /săpt., total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (lab.pr): 3 ore /săpt., total 42 ore

Numărul de puncte de credit: 5

Obiective:

Cunoaşterea aspectelor teoretice ale examinării cu radiaţii penetrante: radiaţii X, gama, neutroni, alpha si beta. Interacţiunea radiaţiei cu substanţele. Metode şi echipamente de măsurare a radiaţiei ionizante. Cunoaşterea măsurilor de protecţie şi a legislaţiei internaţionale în domeniul activităţilor din laboratoarele de examinare nedistructive cu radiaţii ionizante. Cunoaşterea criteriilor care stau la baza alegerii echipamentelor şi a materialelor necesare în examinarea radiologică.

Crearea abilităţilor necesare pentru conceperea, proiectarea şi elaborarea procedurilor de lucru în examinarea cu radiaţii cu penetrante.

 

3. Metode speciale de examinare nedistructivă - ş.l. Gabriela Mateiaşi

Număr ore curs: 2 ore /săpt., total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (lab.): 2 ore /săpt., total: 28

Numărul de puncte de credit: 4

Dobândirea cunoştinţelor de bază teoretice si experimentale, fizice şi matematice, privind aplicarea metodelor de examinare nedistructivă.

Dobândirea cunoştinţelor pentru aplicarea noilor metode de examinare nedistructiva: tomografie industriala, radiografierea digitala, radioscopia digitala, emisia acustica aplicata la recipient industriale, analiza de vibratii la masinile rotative.

Studiul evaluarii materialelor prin metode nedistructive.

Evaluarea integritaţii structurale a materilelor pe baza criteriilor A/R specifice noilor metode de examinare nedistructiva. Principiile constructive ale echipamentelor specifice noilor metode de examinare nedistructivă. Insuşirea metodologiei de pregătire a experimentelor în vederea examinării. Intocmirea planului de inspectie. Alegerea metodelor de examinare si a echipamentelor in functie de aplicatie. Interpretarea rezultatelor, evaluarea; prezentarea documentelor de examinare.

Aplicaţii industriale ale tomografiei industriale, radiografierii digitale, emisiei acustice la recipiente sub presiune, analizei de vibraţii la maşinile rotative. Cunoaşterea şi însuşirea noilor tendinţe din inspecţia nedistructivă.

 

4. Acreditarea şi Certificarea personalului END - prof. Alexandrina Mihai

Număr ore curs: 2 ora /săpt., total: 28 ore

Număr ore aplicaţii (lab.): 1 ora /săpt., total: 14

Numărul de puncte de credit: 4

Cunoaşterea importanţei documentelor utilizate în magementul calităţii şi a metodologiei de proiectare a documentelor calităţii şi a normelor specifice de acreditare ISO 17025 si a regulilor stabilite de RENAR. însuşirea cunoştinţelor de bază privind acreditarea laboratoarelor de incercari nedistructive şi a normelor care vizează certificarea personalului ISO 9712.

Din punct de vedere practic disciplina are următoarele obiective: crearea abilităţilor necesare pentru organizarea unui laborator de defectoscopie in vederea acreditarii; crearea deprinderilor de a elabora documentele sistemului de management al calitatii pentru laboratoarele de incercari nedistructive; crearea abilităţilor de proiectare a unor proceduri de sistem si a unor proceduri de lucru, utilizate în examinările nedistructive.

 

6. Facilităţile oferite studenţilor

Spaţii de învăţământ şi dotare: Cursurile, orele de proiect se desfăşoară în diverse săli ale facultăţii IMST şi orele de laborator şi cercetare ştiinţifică în laboratoarele departamentului Tehnologia Materialelor şi Sudare (TMS): CF 105, CE 206, CE 204 ş.a. dotate adecvat cu echipamente moderne de predare sau de efectuare a aplicaţiilor practice.

Cazare: Facultatea asigură cazarea masteranzilor în căminele facultăţii.

(http://www.imst.pub.ro/index.php/en/studenti/camine)

Cercetare, concursuri profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice

–     Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţesti este posibilă pe baza unei implicări voluntare în activităţi de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice;

–     Includerea în echipe mixte profesori - studenţi pentru conceperea de lucrări de cercetare sau articole publicabile în reviste de specilitate din ţară şi din străinătate;

–     Cadrele didactice titulare şi îndrumătorii pentru proiecte, lucrări pe parcurs, referate şi pentru lucrările de dizertaţie oferă studenţilor, documentaţie actuală: cărti, lucrări proprii, standarde şi altele;

–     Activitatea de cercetare se poate efectua în foarte bune condiţii în laboratoarele catedrei, întrucât există atât echipamentele necesare cât şi competenţe şi disponibilitate;

Mobilitatea masteranzilor:

In cadrul departamentului TMS, care patronează programul de studii master ECMP, s-au derulat şi se vor mai derula, proiecte europene pentru stagii de practică sau plasamente în străinătate (Leonardo da Vinci, Erasmus şi altele).

 

7. Laboratoarele aferente disciplinei

In departamentul TMS există şi functionează două laboratoare cu echipamente adecvate pentru efectuarea, în principal, a lucrărilor practice, aferente programului de studii ECMP: Laboratorul de DEFECTOSCOPIE, sala CF 105 şi Laboratorul de Termografiere în infraroşu, sala CE 206.

Responsabil pentru ambele laboratoare este, în prezent (anul univ. 2103 / 2014): prof. dr. ing. Alexandrina MIHAI ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Laboratorul de DEFECTOSCOPIE, CF 105

            Laboratorul în cadrul căruia se desfăşoară majoritatea orelor practice este situat în sala CF 105 şi are o suprafaţă totală de aproximativ 200 mp.

 

 

 

8. Atribuţiile şi responsabilităţile absolventului programului de studii ECMP

Absolventii programului de studii master ECMP pot să abordeze, după absolvire diverse ocupaţii, în corelaţie cu specializare de licenţă absolvită sau ca operatori în domeniul examinărilor nedistructive.

 

9. Lista ocupaţiilor posibile

Nr.crt.

Codul  ocupaţiei

Denumirea ocupaţiei

1

251501, 251416, 251504, 251204, 251201, 251207, 251725

Cercetător în domenii inginereşti

2

251726, 251526, 214501

Inginer cercetare, mecanic

3

214533, 214706

Consilier inginerie

4

315204

Operator examinări nedistructive

5

251308

Inginer metrologie

6

315202

Inspector ISCIR

7

123707

Director cercetare-proiectare

 

10. Exemple de teme pentru lucrări de finalizare a studiilor (disertaţie)

–      Examinarea prin termografiere a tablourilor electrice de joasa tensiune si de automatizare.

–      Evaluarea gradului de umiditate a unor materiale de constructii prin metode termografice.

–      Analiza factorilor care influenteaza sensibilitatea examinarii vizuale.

–      Particularitati si limite in masurarea defectelor prin termografiere.

–      Examinarea cu ultrasunete prin metoda Phased Array a îmbinărilor sudate.

–     Examinarea cu ultrasunete a betoanelor şi fier betoanelor din constructii.

–     Analiza emisiei acustice în timpul probei de etanseitate la recipientele sub presiune.

–     Monitorizarea procesului de sudare prin emisie acustică.

–      Modificarea formei pieselor în vederea facilitării examinării cu ultrasunete

–      Examinarea cu ultrasunete a structurilor complexe

–      Determinarea proprietăţilor materialelor cu ajutorul ultrasunetelor

–      Controlul dimensional fară contact cu ajutorul ultrasunetelor

–      Examinarea cu ultrasunete prin metoda Phased Array a îmbinărilor sudate.

–      Examinarea cu ultrasunete a betoanelor şi fier betoanelor din constructii.

–      Analiza emisiei acustice în timpul probei de etanseitate la recipientele sub presiune.

–      Monitorizarea procesului de sudare prin emisie acustică.

Indrumători: conf. Adrian Paris, conf. Victor Popovici, conf. Stefan Funar, ş.l. Claudia Borda, s.l. Gabriela Mateiaşi, ş.l. Alexandru Dumitrache Rujinski, prof. Alexandrina Mihai.

 

11. Posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii (oportunităţi de angajare)

-       Ingineri specialişti în evaluarea calităţii în laboratoare de examinari nedistructive (cum ar fi: Centrala Nucleară de la Cernavodă, Turbomecanica, Cameron Câmpina, Santierul Naval Galaţi, EONGAZ, Centrul NDT al Aeroportului Otopeni, Laboratorul Central de Examinări Nedistructive Termoserv din cadrul termocentralei CET SUD Bucureşti, Santierul Naval Galati, Santierul Naval Navodari, Santierul Naval Giurgiu, Laboratoare de END din ţară din cadrul centralelor termoelectrice, Laboratoare de END, Portile de Fier Turnu Severin, Persoane fizice acreditate şi autorizate ISCIR, Institute de Cercetari spre exemplu SA ICPE, SA IFTAR, Institutul de Cercetari pentru Aeronautica, Firme private care au ca obiect de activitate cercetare in domeniul NDT);

-       Ingineri specialişti pentru sistemele calităţii în laboratoare metrologice, departamente de inspecţia calităţii;

-       Ingineri sudori cu o a doua specializare în examinări nedistructive;

-       Operatori în control nedistructiv;

-       Proiectanţi de sisteme calitate.

 

12. Opinii ale unor studenţi/absolvenţi

Absolvent 2010 Stancu Marian inginer sudor absolvent master ECMP; loc de munca SA
TERMOSERV CET SUD Serviciul reparatii:  “utile cursurile Bazele experimentale ale controlului nedistructiv, Inspectia calitatii, Tehnologiile si proiectarea  procedurilor de sudare.

Absolventa 2010 Dorcea Polixenia inginer sudor, doctoranda, sef laborator sudura si NDT Santierul Naval Giurgiu: "apreciaz si au fost utile la autorizarea ISCIR si europeana cursurile de NDT"

Absolvent 2005 Colegiu Tehnic UPB sectia Defectoscopie Ivan Marian loc de munca SA TERMOSERV CET SUD Sef laborator Examinari nedistructive: "când am facut Politehnica aveam deja o experienta de 20 de ani în control nedistructiv, eram autorizat ISCIR nivel III pe baza lucrarilor facute, stiam ce este o sudura si calculam deja rezistenta unei suduri. Cu toate acestea cursurile mi-au intregit cunoştintele şi m-au ajutat să mă autorizez în examinări nedistructive şi European, mi-au oferit un statut si o recunoaştere. Multumesc profesorilor ".

Absolvent 2012 Cristina Stefan masteranda anul II ECPM: “am venit la master ECMP deoarece sper sa gasesc de lucru in domeniu. Am depus CV la diverse firme care cauta operatori si ingineri specializati in examinari nedistructive, sper sa reusesc.

Laurentiu R, masterand ECMP, anul I: „am ales masterul ECMP pentru că am un job la Santierul Naval din Galaţi şi aş putea obţine o funcţie mai bună, în laboratorul de END. Mi s-a propus să mă ocup de reorganizarea laboratorului respectiv.”

Adrian V., masterand ECMP, anul II: „am aplicat la GRIRO, am fost angajat provizoriu şi şeful m-a sfătuit să fac acest master pentru că şi el l-a absolvit în urmă cu câţiva ani. Mi-a spus că i-a fost de folos ce a învăţat şi că acum câştigă bine, fiind autorizat nivel II în ultrasunete. Aş vrea şi eu să mă autorizez.”

Miruna B, absolventă: „inca nu lucrez în domeniul ECMP. Dar, nu regret ca am ales acest master. Mi-a plăcut ce am învăţat. Am făcut şi o lucrare de cercetare ştiintifică atunci, am luat chiar şi un premiu. Am un CV mai bun cu lucrarea asta şi am de gând să îmi caut un job temporar în străinătate. Cred că ar fi bine să completaţi planul de învătâmant cu un curs de logistică. ”

 

13. Posibilităţile de continuare a studiilor pentru absolvenţii ECMP:

            Studiile pot fi continuate în şcoala doctorală din cadrul facultăţii IMST

Ultimele anunturi

Alegeri ICTI 2020-2024
There are no translations available.

Luni, 2 martie 2020, ora 10.00 va avea loc sedinta de alegeri a departamentului ICTI, sala CE200. Data limita pentru depunerea candidaturilor este vineri 28.02.2020, ora 10.00.

Pentru functia de Director al departamentului ICTI s-au inscris urmatoarele persoane:

1. Prof.dr.ing. Oana Roxana Chivu - plan managerial

2. Prof.dr.ing. Gabriel Iacobescu - plan managerial

3. Prof.dr.ing. Ionelia Voiculescu - plan managerial

Planuri invatamant
There are no translations available.

Planurile de invatamant pentru anul academic 2015-2016 pot fi descarcate de pe site-ul Facultatii IMST.

Copyright © 2015 Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudura. Toate drepturile rezervate.