Master Ingineria Calitatii

Prezentare program studii master

Ingineria Calitatii (IC)

 

1. Prezentare generala

Domeniul fundamental : Stiinte ingineresti

Domeniul de licenta : Inginerie industriala

Durata studiilor : 2 ani studiu (4 semestre)

Numar locuri admitere : Master complementar 20 locuri

Modalitatea de admitere : link site Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Program acreditat conform HG 916/2005 si HG 676/2007

 

2.Cui se adreseaza programul de master “Ingineria Calitatii”

Programul de studii de master complementar are o deschidere larga care vizeaza atat absolventii programului de studii de licenta “Ingineria si Managementul Calitatii”, cat si absolventi ai unor programe de studii de licenta din diverse domenii care doresc sa se familiarizeze cu managementul calitatii si tehnicile / instrumentele specifice pentru analiza, evaluarea si imbunatatirea calitatii.

“Ingineria Calitatii” ofera absolventilor aprofundarea unor cunostinte din domeniul ingineresc (de exemplu: controlul statistic al calitatii, sisteme informatice pentru gestiunea calitatii, metode de inspectie a calitatii, proiectare avansata 3D), precum si numeroase cunostinte din domeniul managementului, in particular managementului calitatii (de exemplu: audit, evaluarea conformitatii si certificare, managementul riscurilor, gestiunea costurilor calitatii, tehnici si instrumente specifice managementului performantei, sisteme de management integrat).

Pentru o pregatire adecvata in raport cu cerintele angajatorilor, se realizeaza o consultare continua a acestora, prilejuita de organizarea stagiilor de practica aferente programelor de studii de licenta. In acest context, planurile de invatamant sunt revizuite periodic si armonizate in acord cu cerintele pietei astfel incat studentii sa isi mareasca sansele de angajare fie in diverse organizatii, fie sa isi dezvolte propria afacere. In acest sens, au fost introduse cursuri precum management de proiect, antreprenoriat si managementul afacerilor, legislatie economica, management logistic, marketing si vanzari.

Tinand cont de dinamica actuala si economia globala, se urmareste dezvoltarea competentelor transversale : lucrul in echipa, asumarea de responsabilitati in cadrul proiectelor, flexibilitate, creativitate, comunicare adecvata in limbaj profesional s.a.

  

3. De ce optam pentru specializarea “Ingineria Calitatii”

Pornind de la constatarea că, în contextul actual, ingineria industrială reală se îndepărtează de la latura strict tehnică, specialistul – inginer fiind obligat să rezolve, pe lângă problemele pur inginereşti, probleme conexe din sfera managementului, socialului, economicului, a mediului ambiant, inovării, securităţii etc., ingineria calităţii se defineste ca ansamblul activităţilor cu caracter ingineresc desfăşurate în domeniul calităţii.

O întreprindere, indiferent de mărimea ei, îşi adaptează strategia în funcţie de evoluţiile societăţii în plan tehnologic, economic şi social. În perioada actuală, strategia întreprinderilor urmăreşte cu prioritate satisfacerea clienţilor.

Progresul tehnic, în general, dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie, în special, precum şi creşterea nivelului de cultură determină evoluţia rapidă a preferinţelor, gusturilor şi diversificarea nevoilor oamenilor. În aceste condiţii, devin mai eficiente întreprinderile care, prin sortimentele de produse / servicii oferite, pot asigura flexibilitatea necesară satisfacerii cerinţelor clienţilor.

Pe de altă parte, clienţii devin tot mai exigenţi faţă de calitatea produselor. Ei formulează o serie de cerinţe privind caracteristicile produselor / serviciilor şi compatibilitatea acestora cu produse / servicii similare. În acelaşi timp, clienţii doresc să fie informaţi corect şi complet pentru a alege produsele / serviciile în cunoştinţă de cauză.

Cerinţele clienţilor, exprimate prin performanţe, termene şi costuri, sunt satisfăcute într-o măsură diferită, iar gradul de satisfacere a acestor cerinţe se regăseşte în însăşi noţiunea de calitate. Iată doar câteva argumente în favoarea sublinierii importanţei pe care o are calitatea şi procesul de formare - instruire pro-calitate pentru progresul organizaţiei industriale.

În condiţiile economiei de piaţă întreaga activitate legată de calitate este “stimulată” de presiunea concurenţei.

 

Cine nu investeste in CALITATE nu ramane pe piata !

 

Urmărind evoluţia preocupărilor organizaţiilor la nivel mondial, se constată afirmarea calităţii ca o preocupare perpetuă în continuă creştere.

Nu există nici un fel de argument în favoarea unei schimbări de optică în raport cu calitatea în momentul de faţă, aceasta cu atât mai mult cu cât calitatea produselor şi a serviciilor asigură competitivitatea şi eficienţa economică a fiecărei organizaţii în parte şi a întregii economii, în general.

Indirect fiecare membru al societăţii – consumator de produse şi servicii – devine beneficiarul luptei pentru calitate, deoarece fiecare, în tendinţa de creştere a nivelului său de trai îşi doreşte BETTER, FASTER, CHEAPER.

 

4. Competenţele pe care le dobândesc absolvenţii

            Link Grila 1 RNCIS

 

5. Planul de învăţământ

Link la site-ul facultatii la planurile de invatamant

 

6. Facilitatile oferite studentilor

Departamentul dispune şi asigură spaţii de învăţământ corelate cu cifra de şcolarizare şi cu activităţile prevăzute in planul de învăţământ. Amfiteatrele sunt dotate cu echipamente audio-video pentru amplificare sonoră şi proiecţia mijloacelor de învăţământ audiovizuale.

Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student, existand 2 table inteligente, 10 retroproiectoare, 8 videoproiectoare şi 5 camere video.

Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente de ultimă generaţie, competitive, cu un grad ridicat de fiabilitate, utilate cu retele de calculatoare şi software cu licenţe CATIA, DELCAM, AUTOCAD, LABVIEW etc. În cadrul platformei de formare şi cercetare interdisciplinară evaluarea materialelor şi produselor Q_EVMAT s-a realizat completarea utilajelor şi a aparaturii de înaltă performanţă a departamentului cu echipamente de ultimă generatie: laborator de informatica, laborator mobil pentru control defectoscopic nedistructiv, echipamente portabile pentru termografiere, pentru defectoscopie cu ultrasunete, microscop optic pentru analiză metalografică, spectrometru.

Campusul Universitătii Politehnica din Bucuresti beneficiază de aproximativ 13.000 de locuri de cazare. Facultatea IMST se plasează între cele mai mari ca număr de studenţi, dispunând de cămine care oferă condiţii propice de studiu pentru toţi studenţii din provincie care solicită cazare şi masă.

Caminele repartizate pentru studentii specializarii IMC P4, P8 si P25 fac parte din Complexul Regie, Splaiul Independentei nr.290 sector 6, Bucuresti (10 min mers pe jos fata de facultate). Venind în întâmpinarea studentilor, au fost amenajate săli de lectură în toate căminele, acestia putând beneficia de spatii adecvate pentru studiu, dar şi pentru petrecerea timpului liber.

In luna mai a fiecarui an universitar se organizeaza sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, o oportunitate de a dezvolta lucrul in echipa sub indrumarea cadrelor didactice si a de a dezvolta competente de analiza si sinteza a informatiilor de specialitate, de cercetare stiintifica aplicativa.

Activitatea de cercetare stiintifica prevazuta in planul de invatamant se concretizeaza cu participarea la sesiunea de comunicari stiintifice, o buna oportunitate pentru studentii masteranzi de a-si compara performanta cu a altor colegi.

Fiecare student înmatriculat, are acces la platforma electronica https://studenti.pub.ro,  unde isi  poate vizualiza situaţia şcolară curentă. Este suficient ca un student să acceseze platforma pentru a avea disponibilă o interfaţă care prezintă toate notele înregistrate până la momentul curent, dar şi mediile şi punctele de credit acumulate pe fiecare semestru.

Cadre didactice nominalizate ca tutori de an pentru studenţii componenţi ai fiecărui program de studii contribuie la cunoaşterea şi rezolvarea oportună a necesităţilor studenţilor, în special ale celor legate de orientarea în carieră a acestora.

Studenţilor cu rezultate slabe la învăţătură, obţinute din diferite motive, li se acordă o atenţie deosebită din partea cadrelor didactice. În acest sens se organizează, ori de câte ori se consideră a fi necesar, sau la cererea studenţilor, consultaţii suplimentare, sinteze şi seminarii recapitulative prin intermediul cărora studenţilor cu probleme li se creează condiţii de a recupera ceea ce nu au reuşit să acumuleze odată cu colegii lor.

Biblioteca modernă oferă multiple facilităţi studenţilor, cum ar fi: acces zilnic la sala de lectură; serviciu de împrumut; acces la periodice; servicii de internet prin amplasarea unei retele de  calculatoare; posibilitatea organizării unor activităţi culturale, expoziţii de carte, colocvii, seminarii.

Cei mai merituoşi studenţi pot aspira la obţinerea unor burse în străinătate; în momentul acesta un număr de peste 50 de studenţi îşi desfăşoară pregătirea în universităţi din alte ţări. Colaborările în cadrul programelor Erasmus, AUF au permis unui număr semnificativ de studenţi să studieze în străinătate sau să petreacă stagii de formare academica post-universitară la alte universitati europene.

 

7. Atribuţiile şi responsabilităţile inginerului absolvent a specializării IC

- proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii / de mediu in conformitate cu standardele internationale in domeniu;

- certificarea sistemului de management al calitatii cu organisme acreditate in acest sens;

- organizarea activitatilor de inspectii la primire, pe flux si la final (control tehnic de calitate);

- organizarea verificarilor metrologice la mijloacele de masurare disponibile in dotare;

- efectuarea de audituri interne ale calitatii;

- analize ale neconformitatilor;

- tratarea reclamatiilor;

- proiectare constructiva produse inginerie mecanica;

- proiectare si implementare tehnologii inginerie mecanica;

- proiectare procese, in general, cu accent pe organizatii din domeniul ingineriei industriale;

- management de proiect etc.

 

8. Lista ocupaţiilor posibile:

Vezi grila 1 RNCIS

 

9. Tema proiectului de dizertatie

Exemplu: Implementarea unui sistem de management integrat. Studiu de caz:  ………………………………………......

 

10. Posibilitati de afirmare si continuare a studiilor absolventilor specializarii IC

Absolvenţii specializării Ingineria Calităţii se bucură de o meritată apreciere pe piaţa forţei de muncă din România datorită pregătirii complexe şi de înalt nivel de care dau dovadă în activitatea economică. Dintre absolvenţii secţiei de Ingineria Calităţii nu se înregistrează şomeri, cei mai multi dintre acestia desfăşurându-şi activitatea în domeniul pentru care au fost pregătiţi, mulţi dintre ei ajungând în scurt timp şefi de compartimente şi manageri, ca o recunoaştere a competenţei lor şi a necesităţii muncii pe care o desfăşoară.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclurile următoare Doctorat si studii post-universitare.

Sunt organizate cursuri postuniversitare de Asigurarea Calităţii, Ingineria şi Managementul Mediului, Asigurarea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

Absolvenţii specializării IC se pot inscrie la activitatea de doctorat în domeniul Inginerie Industrială şi Inginerie şi Management.

Absolvenţii specializării IC, prin pregătire şi calificare, acoperă un segment semnificativ al economiei româneşti, plecând de la industria constructoare de maşini, la cea nucleară şi electronică, de la profil ingineresc la cel managerial, comercial, economic sau chiar financiar. Inginerii formaţi aici sunt solicitaţi frecvent pentru angajare în posturi de conducere, multi desfăşurându-şi activitatea şi în străinătate.

Ultimele anunturi

Admitere 2018
Examen de diploma 2018

Informatii pentru Examenul de diploma 2017-2018 pot fi consultate aici.

Structura 2017-2018

Structura anului universitar 2017-2018 pot fi descarcata de aici.

Alegeri TMS

Joi, 3 martie 2016, ora 12.00 va avea loc sedinta de alegeri a departamentului TMS, sala CE200. Conform regulamentului in vigoare, depunerea candidaturilor pentru functia de director de departament si a planului managerial aferent se va face la secretariatul catedrei TMS pana luni 29.02.2016 ora 12.00.

Posturi vacante
Alegeri UPB/TMS

Regulamentul pentru alegeri 2016 in UPB este disponibil aici.

Planuri invatamant

Planurile de invatamant pentru anul academic 2015-2016 pot fi descarcate de pe site-ul Facultatii IMST.

Copyright © 2015 Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudura. Toate drepturile rezervate.