Ingineria Sudarii

There are no translations available.

Prezentarea specializării/programului de studii

INGINERIA SUDARII (IS)

 

1. PREZENTARE GENERALĂ

Specializarea INGINERIA SUDĂRII funcţionează in cadrul Departamentului Tehnologia Materialelor si Sudare din Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea Politehnica din Bucureşti si a fost înfiinţată in anul 1978. Aceasta aparţine domeniului fundamental STIINTE INGINERESTI, domeniul de studii universitare de licenţa INGINERIE INDUSTRIALA (nr. C.S.T. 240, conform HG 676-2007, Anexa 1) [1]

 Specializarea IS este acreditata la nivel naţional, durata studiilor este de 4 ani iar  forma de învăţământ este de „zi”.

Cifra de şcolarizare este aprobata prin hotărâre de guvern, in conformitate cu Metodologia de şcolarizare propusa si aprobata de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului si Sportului din România [2].  Anual sunt scoase la concurs in cadrul facultăţii IMST un număr de 560 locuri la forma de învăţământ făra taxa si 50 de locuri la cea cu taxa. Dintre acestea, pentru Specializarea Ingineria sudarii sunt alocate un număr de xx locuri. Opţiunile pentru admitere se fac pe domeniile de studiu ale facultăţii de IMST, între care este cuprinsa si Specializarea IS. Admiterea se face pe baza mediei ponderate dintre media examenului de Bacalaureat (20%) si nota obţinuta la un interviu desfăşurat in ziua înscrierii (80%), conform metodologiei de înscriere si admitere disponibila pe site-ul www.imst.pub.ro/upload/Licenta/Admitere.

 Concurenta la admitere depinde in mare măsura de numărul de candidaţi care fac opţiuni pentru Specializarea IS din totalul celor înscrişi la nivel de facultate, criteriul fiind media finala obţinuta. In general, la aceasta specializare se înscriu absolvenţi ai unor licee cu profil mecanic dar si cu profil teoretic, care doresc sa dobândească titlul de inginer intr-o specializare unica la nivel european si foarte bine apreciata pe piaţa de munca externa.

La finalizarea studiilor absolvenţii primesc diploma de licenţa in Specializarea de Ingineria Sudării, care pregăteşte specialişti in domeniul sudarii si examinării nedistructive, având incluse in programele şcolare discipline ce tratează tehnologii si echipamente de sudare si control, materiale si tratamente termice, logistica şi pregătirea fabricaţiei, optimizarea fluxurilor tehnologice, exploatarea şi întreţinerea liniilor de fabricaţie, managementul producţiei, utilizarea tehnicilor de comunicare şi negociere, utilizarea calculatorului, folosirea curentă a unei limbi străine (engleză, franceză, germană ş.a.).

Coordonatorul specializării Ingineria sudarii este Prof.dr.ing. Ionelia Voiculescu, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

2. MOTIVELE ALEGERII SPECIALIZĂRII INGINERIA SUDARII

Ingineria Sudarii se număra printre cele 8 specializări patronate de către Facultatea de IMST, fiind prezenta si in alte universităţi din România, precum: Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Politehnica din Timisoara, Universitatea Dunărea de jos din Galaţi, Universitatea Ovidius din Constanta, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

Absolvenţii specializării Ingineria Sudării se bucură de o meritată apreciere pe piaţa forţei de muncă din România, datorită pregătirii complexe şi de înalt nivel de care dau dovadă în activitatea economică, in diferite sectoare de activitate, precum: realizarea de structuri metalice, tehnică nucleară, echipamente pentru rafinării şi instalaţii petrochimice, construcţia de nave, automobile, vagoane şi locomotive, aeronave, echipamente agricole şi bunuri de consum etc. Mulţi dintre absolvenţii specializării IS îşi desfăşoară in prezent activitatea în străinătate: S.U.A., Canada, Franţa, Germania, Belgia, Australia, Turcia, Cehia ş.a., unii dintre aceştia ajungând în scurt timp şefi de compartimente şi manageri, ca o recunoaştere a competenţei şi a importantei muncii lor (Airliquide Ductil Buzău, Linde, ESAB, etc).

Prin legăturile permanente cu factorii de răspundere din mediul industrial si profesional, Departamentul TMS asigura absolvenţilor săi conexiunea permanenta cu potenţialii angajatori si le facilitează scurte perioade de stagiu in timpul activităţii de pregătire practica.

 

3. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE SPECIALIZĂRII ÎN RAPORT CU CARTA UNIVERSITARĂ, LEGISLAŢIA ÎN DOMENIU, BENEFICIARI ŞI MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

Misiunea asumata de specializarea Ingineria Sudarii este aceea de a forma specialişti cu studii superioare, prin pregătire universitara iniţiala si postuniversitara, in domeniul de studii universitare de licenţa „Inginerie Industriala”, fiind in concordanta cu prevederile Cartei universitare ale Universitatii Politehnica din Bucureşti si in acord cu prevederile Strategiei Europa 2020 [3].

Aceasta misiune include relaţii de colaborare permanenta cu departamente având preocupări similare din universităţi din România (Braşov, Cluj, Galaţi, Timisoara, Constanta, Iaşi, Drobeta Turnu Severin, Sibiu, Arad, Baia Mare etc), institute de cercetare (ISIM Timisoara, ICPE-CA Bucureşti, IFIN HH Măgurele, etc) sau asociaţii profesionale (ASR, AGIR), firme si societăţi comerciale de profil (Ductil Buzău, ESAB, Linde, Arcelor Mittal Galaţi, Optoelectronica Măgurele, Sudotim AS Timisoara, Weldcons Bucureşti, Apel Laser, 3M, Namicon, Griro SA Bucureşti, IMA METAV Bucureşti, etc).

Pentru promovarea pe plan naţional si internaţional a rezultatelor obţinute prin formare profesionala si cercetare ştiinţifica, se acorda o atenţie deosebita cooperării inter-universitare si cu institute de cercetare din străinătate (Centro LASER Madrid, Karlsruhe Institut of Technology Germania, Universitatea din Lion Franţa, Universitatea Catolica din Liege Belgia, Universitatea din Patras Grecia, Universitatea Tehnica din Kiev Ucraina etc), contribuind astfel la patrimoniul universal al cunoaşterii.

Obiectivele prin care Specializarea Ingineria Sudarii isi îndeplineşte misiunea sunt următoarele:

 • formarea profesionala a specialiştilor la nivel universitar de lunga durata - programe de studii de 4 ani finalizate cu titlul de Inginer Diplomat;
 • formarea specialiştilor de înalt nivel prin studii postuniversitare de Masterat (programe de studii de 2 ani) si de Doctorat;
 • consolidarea pregătirii specialiştilor prin oferte de studii postuniversitare de formare continua adaptate cerinţelor formulate de mediul economic in cadrul CPAC (Centrul pentru perfecţionarea in asigurarea calităţii si certificare auditori);
 • accentuarea caracterului practic, aplicativ, al seminarilor, proiectelor şi laboratoarelor si  dezvoltarea infrastructurii acestora prin activităţi de cercetare ştiinţifica fundamentala si aplicativa, proiectare tehnologica, consultanta si expertiza in cadrul CMT-PERS (Centrul de cercetare ştiinţifica pentru materiale noi, tehnologii de prelucrare, formare si certificare personal);
 • îmbunătăţirea calităţii cursurilor predate, prin actualizarea permanentă a informaţiilor si  promovarea principiilor calităţii in activităţile de predare si evaluare academica, in cercetarea ştiinţifica pe baza de contract sau cea desfăşurata cu studenţii;
 • stimularea interesului studenţilor pentru studiul individual şi munca in echipa, in activităţi documentare individuala si cercetare, prin creşterea ponderii disciplinelor cu evaluare pe parcursul semestrului;
 • integrarea procesului didactic cu activitatea practică, apropierea de nevoile reale ale economiei de piaţă şi ale pieţei muncii, prin colaborarea cu firme de profil si organizarea de stagii de practica,  prin intermediul burselor de studiu in tari europene, participare in echipe mixte in cadrul unor proiecte de cercetare-dezvoltare si transfer ştiinţific si tehnologic;
 • pregătirea avansata a studenţilor pe baza unor proiecte inter-regionale sau europene realizate in cadrul unor consorţii de cercetare alături de departamente sau centre de cercetare din alte instituţii de învăţământ superior si reprezentanţi ai mediului economic si social, colaborarea inter-universitara la nivel naţional sau internaţional;
 • editarea şi tipărirea materialelor didactice cu nivel ştiinţific corespunzător pentru studenţi, cercetători şi alţi specialişti în editura şi tipografia UPB si prezentarea cunoştinţelor la cursuri si seminarii utilizând mijloace moderne de comunicare;
 • îmbunătăţirea continua a imaginii specializării prin actualizarea periodica a informaţiilor pe pagina Departamentului TMS.

 

4. COMPETENŢELE PROFESIONALE ŞI TRANSVERSALE PE CARE LE DOBÂNDESC ABSOLVENŢII

Principalele competente dobândite prin absolvirea specializării Ingineria Sudarii sunt:

 • competenţe fundamentale:
  • comunicarea interpersonală;
  • munca în echipă;
 • competenţe generale la locul de muncă:
  • planificarea activităţilor de producţie;
  • organizarea locurilor de muncă;
  • organizarea şi desfăşurarea perfecţionării pregătirii profesionale;
 • competenţe specifice:
  • proiectarea tehnologiilor de sudare si examinare nedistructiva;
  • analiza comportării la sudare si tratamente termice a materialelor metalice
  • elaborarea documentelor de pregătire a fabricaţiei ;
  • elaborarea si verificarea documentelor specifice operaţiilor de sudare;
  • exploatarea si mentenanţa echipamentelor;
  • proiectarea sistemelor de mecanizare si automatizare a proceselor de sudare;
  • utilizarea soft-urilor din domeniul sudării.

Totodată, la specializarea Ingineria Sudarii sunt integrate discipline de studiu in conformitate cu reglementările IIW si EWF (International Institut of Welding si European Welding Federation) iar programele de pregătire post-universitara sunt concepute pentru satisfacerea cerinţelor mediului economico-social cu privire la competentele specialiştilor in domeniul ingineriei sudarii.

 

5. PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FIŞELE DISCIPLINELOR

Planul de învăţământ din cadrul programului de studii aferent specializării Ingineria Sudarii este conceput in concordanta cu cerinţele de armonizare, intr-un cadru comun, a învăţământului superior in tarile europene (Procesul Bologna), pe baza unei structuri de formare în două trepte:

 • treapta de studii universitare de licenţa de 4 ani;
 • treapta de studii universitare de masterat, de 2 ani, urmata ulterior, pe baza de examen de admitere si in limita locurilor disponibile, de perfecţionarea prin doctorat.

Totodată, a fost implementat un sistem comun de credite de studiu transferabile (ECTS) pentru echivalarea studiilor la nivel european, care să permită o cât mai largă mobilitate a studenţilor in cele 47 de tari care au aderat la convenţia Bologna. La absolvirea examenului de licenţa se acorda un supliment de diploma care permite compararea diplomei obţinute in România cu cele eliberate in alte centre universitare europene, pentru a favoriza integrarea cetățenilor europeni pe piața muncii și de a îmbunătăți competitivitatea învăţământului superior european pe plan mondial.

Conţinutul programului de studiu este supus evaluării interne in cadrul Departamentului TMS, după care este analizat de către Consiliului facultăţii IMST şi Senatul UPB, prin rapoartele de autoevaluare anuale. Studiile universitare de licenţă se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare şi conform Regulamentului studiilor de licenţă”, iar studiile universitare de masterat sunt organizate şi se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi pe baza „Regulamentului studiilor de masterat”, in timp ce studiile universitare de doctorat sunt organizate în şcoli doctorale, structurate pe domenii ştiinţifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi pe baza „Regulamentului studiilor doctorale”, toate aprobate de Senatul universităţii.

Plan de învăţământ  - link

In cadrul specializării Ingineria Sudarii titularii de disciplină elaborează anual Fişele disciplinelor care stabilesc conţinutul si prezintă succint cunoştinţele ce trebuie asimilate, abilităţile şi competenţele care sunt formate prin fiecare disciplină, modul de evaluare, creditele transferabile aferente şi bibliografia minimala.

Fise discipline - link

 

6. FACILITĂŢI OFERITE STUDENŢILOR (SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DOTARE, CAZARE ÎN CĂMINELE FACULTĂŢII, CERCETARE, CONCURSURI PROFESIONALE, SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, LOCURI PENTRU DESFĂŞURAREA PRACTICII, BURSE PRIVATE, MOBILITATEA STUDENŢILOR/MASTERANZILOR, AJUTOR PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR DE DIPLOMĂ, ANTRENAREA  ÎN ECHIPE DE CERCETARE ALĂTURI DE CADRE DIDACTICE)

In cadrul specializării Ingineria Sudarii sunt asigurate resurse de învăţare, în mod gratuit, în Biblioteca Departamentului TMS si in Biblioteca Centrală POLITEHNICA (care dispune de săli de lectură, depozite de cărţi şi reviste, precum şi de un centru de conferinţe), pentru a facilita accesul liber al tuturor studenţilor. Totodată, prin implementarea unei platforme de educaţie la distanţă in cadrul universităţii, se asigură, pentru fiecare disciplină, accesul cadrelor didactice şi studenţilor la materialele de studiu cu respectarea legislaţiei drepturilor de autor, asigurând şi comunicarea permanentă dintre studenţi şi cadre didactice.

Pentru facilitarea accesului la cele mai noi inovaţii in domeniul specializării, in pagina web a bibliotecii centrale a U.P.B. sunt prezentate toate abonamentele curente la publicaţii ştiinţifice româneşti şi străine (baze de date cu text electronic integral precum Science Direct, Engineering Village şi SCOPUS), fiind asigurat, pe baza unui acord bilateral, accesul la conţinutul tezelor de doctorat elaborate in diferite centre universitare din România,.

In cadrul campusului universitar, format din spaţii de învăţământ, de cercetare şi cantine studenţeşti, studenţii de la specializarea Ingineria Sudarii au alocate, proporţional cu numărul locurilor la admitere, spaţiile necesare, astfel încât activitatea să se desfăşoare în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale. Studenţii beneficiază de facilitaţi pentru activităţi recreative si sportive, in cadrul edificiilor şi terenurilor din cadrul campusului universitar (săli de sport, terenuri de minifotbal, baschet sau handbal), cu dotările necesare şi beneficiind de paza permanenta.

Cazarea studenţilor de la specializarea Ingineria Sudarii se face în căminul XX, fiind disponibile un număr de 00 locuri anual, acesta dispunând de sală de lectură proprie. Cazarea se desfăşoară in mod descentralizat, la nivelul fiecărei facultăţi, activitatea fiind informatizată, pentru a se asigura transparenţa necesară. In funcţie de opţiuni, studenţii pot beneficia de servicii pentru masa (Bufet IMST, Complexul de cămine-cantine Regie si Cantina Rectorat). In toate spatiile de învăţământ sau cazare ale UPB se oferă studenţilor accesul şi cablarea gratuită la internet.

In spatiile Facultăţii de IMST sunt disponibile cabine dotate cu aparatura de multiplicare si vânzare de cursuri, aplicaţii si consumabile pentru studenţi si cadre didactice. Toate spatiile aferente facultăţii si universităţii beneficiază de paza specializata.

Studenţii sunt implicaţi activ in activităţile de evaluare si conducere a procesului academic, beneficiind de un procent de 25% din totalul locurilor in cadrul consiliului facultăţii de IMST si in Senatul UPB. Selectarea studenţilor in forurile de conducere si decizie se face pe baza rezultatelor profesionale individuale.

La nivelul facultăţii de IMST funcţionează organizaţia studenţeasca cu conducere proprie, care organizează, in cooperare cu conducerea facultăţii, diferite activităţi sportive, culturale si artistice dedicate studenţilor, zilelor omagiale sau cu ocazia finalizării studiilor, etc.

La nivelul universităţii se asigura asistenţa de specialitate în centrul de consultanţă psiho-pedagogică şi de orientare în carieră. Totodată, in cadrul Campusului universitar sunt disponibile cabinete medicale pentru studenţi in vederea asigurării suportului de specialitate, iar pentru cazuri mai complexe se apelează la spitalul universitar.  

Anual, in urma unui proces de selecţie bazat pe rezultate profesionale, se acordă burse studenţilor de la studiile de licenţa si Master, în conformitate cu reglementările în vigoare şi pe baza Regulamentului de acordare a burselor, aprobat de Senatul universităţii.

Totodată, din resurse proprii, universitatea acordă burse, premii, susţine suplimentar studenţii în programe de mobilitate ale Uniunii Europene, acordă premii şefilor de promoţie, burse studenţilor care desfăşoară activităţi în campusul Regie şi Leu, precum şi alte burse speciale[3]. Studenţi ai specializării IS au beneficiat de burse de studii in Spania, Franţa, Germania, Belgia, Grecia in cadrul unor programe de colaborare bilaterale, precum si pentru specializare doctorala sau masterat.

Activitatea de practica industriala a studenţilor de la specializarea Ingineria Sudarii se desfăşoară pe baza de convenţii de practica încheiate de departamentul TMS si facultatea de IMST cu agenţi economici de profil. In perioada de practica studenţii beneficiază de supraveghere si asistenta tehnica din partea cadrelor didactice coordonatoare, se documentează cu privire la procesele tehnologice de producţie, analizează procese de management si interacţionează cu operatori sudori, şefi de secţie sau sefi de laboratoare de sudare si testare. Cu aceasta ocazie, studenţii se pot remarca prin participarea la activităţile de evaluare finala (interviu cu participarea reprezentantului din industrie si caiet de practica), pentru a beneficia de angajare la finalizarea studiilor.

Antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare se concretizează anual prin rezultate valoroase obţinute in cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti care are loc în luna Mai a fiecărui an universitar. Studenţii de la Specializarea IS beneficiază de o secţiune dedicata („Sudare’) in cadrul căreia se prezintă anual peste 20 de lucrări ale studenţilor din toţi anii de studii, pentru care primesc diplome, premii (bani, consumabile IT, prospecte de firma etc) si cărţi. Studenţii de la specializarea IS din Universitatea Politehnica din Bucureşti care sunt si membrii ai ASR au fost recompensaţi cu premii si la manifestări profesionale (Conferinţa „Sudura” 2012, 2013).

Studenţii participa alături de cadrele didactice la sudarea si testarea de noi materiale de adaos si consumabile pentru sudare, in cadrul unor contracte de cercetare sau prin colaborări bilaterale cu firme de profil care sponsorizează activitatea din învăţământul superior cu echipamente pentru sudare, electrozi si same, gaze de protecţie, consumabile pentru pregătirea suprafeţelor, echipamente pentru control defectoscopic (Linde, Ductil Buzau, ESAB, 3M, Namicon, etc).

 

7. LABORATOARELE AFERENTE SPECIALIZĂRII ŞI CADRELE DIDACTICE IMPLICATE ÎN DEZVOLTAREA ACESTORA

In spatiile de învăţământ ale Departamentului TMS, care însumează peste 1000 m2, studenţii îşi aprofundează cunoştinţele prin participare la activităţi practice, in laboratoare, seminarii si practica industriala. Numărul de locuri în sălile de curs, seminar si laborator este corelat cu mărimea formaţiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor Ministerului Educaţiei si Cercetării.

Lucrările aplicative ale unor discipline de pregătire generala prevăzute in planurile de învăţământ (Calculatoare, Programe utilitare) sau de specialitate (Statistica, Informatizarea proceselor de sudare si control), se desfăşoară în laboratoare dotate cu tehnică de calcul, astfel încât la nivelul unei formaţii de studiu există câte un calculator la cel mult 2 studenţi pentru ciclul de licenţă si un calculator pentru fiecare student, pentru ciclul de masterat.

Capacitatea spaţiilor de învăţământ pentru programul de studiu Ingineria Sudării  este suficienta si bine dotata, existând atât săli de curs amenajate si dotate cu aparatura de predare interactiva (CB212, CB213, CB209, CK105, CE205, CF006), cat si săli de seminar modernizate.

Departamentul TMS dispune de laboratoare dedicate specializării Ingineria Sudarii in care se prezintă procedee de sudare (Sudare 1 – CF004, Sudare 2-CF005, Sudare 3-CF007, ESAB), un laborator de mecanizare si automatizare (CF009), un laborator de control defectoscopic (CF101), 2 laboratoare de informatică (CK105 si CE205), un laborator de Metalografie (CK106) acreditat RENAR, diferite alte laboratoare destinate desfăşurării activităţii de instruire la disciplinele cu caracter tehnic: Laboratoare pentru încercări mecanice (CB001 si CB024), Laboratorul de Turnare (CF010), un laborator de prelucrări prin aşchiere (CF008),

In Laboratoarele pentru încercări mecanice se efectuează testări pe corpuri de proba realizate din diferite materiale, utilizând diferite tipuri de încercări: tracţiune, compresiune, torsiune, oboseala, duritate, rezilienţa (Link laborator CB001). In laboratorul de prelucrări mecanice studenţii participa la prezentări ale unor operaţii de strunjire, frezare, găurire, rabotare, rectificare etc si efectuează activităţi practice de îndoire si taiere mecanizata (Link laborator CF008).

In Laboratorul de examinare defectoscopica studenţii controlează piese cu imperfecţiuni induse (Etaloane) sau piese reale prin principalele procedee de control: cu lichide penetrante, cu pulberi magnetice, cu ultrasunete, prin termografie in infraroşu, cu curenţi turbionari (Link laborator Control)

In cele 4 laboratoare de „Sudare”, care beneficiază de dotări adecvate provenite din parteneriate cu firme de profil (Airliquide Ductil Buzău, ESAB), sunt desfăşurate ore de pregătire practica pentru principalele procedee de sudare, utilizând aparate si echipamente  moderne: Sudarea manuala (SMAW), sudare automata sub flux (SAW), sudarea automata in mediu de gaze protectoare ((GTAW, GMAW, FCAW), Sudarea robotizata.

Laborator ESAB

Sudare 1

Sudare 2

In Laboratorul pentru încercări metalografice (LAMET) acreditat RENAR, se efectuează pregătirea probelor metalografice si analiza microstructurala prin metode optice si electronice.

Laborator pentru pregătirea probelor metalografice

Laborator LAMET – examinarea prin microscopie electronica SEM

 

Cadrele didactice universitare care predau la IS au înalta calificare prin doctorat si specializări efectuate in tara (EWE) si străinătate, participând anual la contracte de cercetare aplicative cu reprezentanţi ai mediului economic. O mare parte dintre cadrele didactice care predau la specializarea IS sunt membri ai asociaţiei profesionale ASR, in cadrul Filialei ASR Bucureşti.

 

8. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE INGINERULUI ABSOLVENT AL SPECIALIZĂRII INGINERIA SUDARII

Printre principalele responsabilităţi pe care trebuie sa si le asume, la angajare, un inginer sudor se număra:

 • Planificarea producţiei si a forţei de munca;
 • Pregătirea fabricaţiei;
 • Proiectare de tehnologii (sudare, tratamente termice înainte si după sudare, control defectoscopic, pregătirea suprafeţelor si tratamente de suprafaţa etc);
 • Calculul costurilor de producţie si estimarea consumurilor de manopera, materiale si consumabile pentru sudare (fise de aprovizionare, plan de achiziţii);
 • Mentenanţa utilajelor, reparaţii si recondiţionări;
 • Activitatea de instalare si montare de structuri metalice pe şantier, prelucrări mecanice;
 • Monitorizarea activităţilor de sudare in conformitate cu procedurile si instrucţiunile de lucru din Manualul de Asigurare a Calităţii, certificări de sisteme de management conform (EN ISO 3834, PED 97/23/EC);
 • Responsabil tehnic cu sudura autorizat (ISCIR, TUV, ASME, EN, SLV etc) privind operaţiile de montare/reparare;
 • Avizarea din punct de vedere tehnic a produselor sudate,  întocmirea ofertelor tehnice si de cost;
 • Implementarea procedeelor de sudare omologate;
 • Elaborarea documentaţiei tehnologice si verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie cu prescripţiile aplicabile in vigoare (planuri de operaţii si control, calificarea procedurilor de sudare prin WPS-uri, WPAR-uri, elaborarea instrucţiunilor de lucru, stabilirea condiţiilor pentru inspecţia si încercarea sudurilor);
 • Omologarea procedeelor de sudare si execuţia probelor sau a încercărilor epruvetelor de omologare / autorizare după diferite pe coduri de fabricaţie (ASME, TRD, PT ISCIR),;
 • Autorizarea sudorilor cu societăţi de clasificare si inspecţie (ASME, TUV, ISCIR), participare la audituri externe pentru re-autorizări (TUV – CERT , DIN1626 ,etc).

 

9. LISTA OCUPAŢIILOR POSIBILE [4]

Nr.crt.

Codul  ocupaţiei*

Denumirea ocupaţiei

1

2145

Ingineri mecanici

2

2515

Cercetători, ingineri de cercetare si asistenţi de cercetare în mecanica

3

2310

Profesori  universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi si asimilaţi ocupaţi în învatamîntul superior

3

2321(23210 1)

Profesori in invatamantul liceal, post liceal, profesional si de maiştri

4

214409

Inginer producţie

5

214501

Inginer mecanic

6

251526

Inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini

7

214536

Referent de specialitate inginer mecanic

 

10. EXEMPLE DE DENUMIRI ALE UNOR TEME DE PROIECTE DE DIPLOMĂ/LUCRĂRI DE DISERTAŢIE

Temele de proiect de licenţa se stabilesc la nivelul conducerii departamentului TMS, pe baza propunerilor avansate de către cadrele didactice ce predau la specializarea Ingineria Sudarii. Studenţii pot opta pentru o anumita tema si un anumit coordonator inca din anul al treilea, ceea ce oferă posibilitatea conlucrării pe parcursul a 2 ani in vederea finalizării lucrării de licenţa. Totodată, anumite capitole ale proiectului de licenţa reprezintă părţi importante ale proiectelor de an la disciplinele de profil unde sunt alocate (Tehnologia sudarii prin topire, Inspecţia calităţii, Mecanizarea si automatizarea proceselor de sudare, Proiectarea structurilor sudate, Informatizarea si optimizarea proceselor de sudare). Câteva exemple de teme sunt:

 • Procesul tehnologic de realizare prin sudare a unui tronson de conducta magistrala pentru transport petrol realizata din otelul X70;
 • Procesul tehnologic de realizare prin brazare a corpului de freza pentru asfalt realizat din  otelul 41Cr4, EN 10083-1.
 • Procesul tehnologic de realizare prin sudare a unui schimbător de căldura abur-apa cu o trecere realizat din otelul 14CrMo4-5.

La proiectele de disertaţie realizate in cadrul studiilor de Master – IMPSC (Ingineria si managementul proceselor de sudare si control) se prezintă studii documentare si cercetări proprii ale studenţilor pe baza unor teme alese inca din primul an de pregătire. Totodată, in programa de studiu sunt prevăzute activităţi de cercetare cărora li se aloca un număr important de puncte credit. Câteva exemple de teme sunt:

 • STUDII SI CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA LA SUDARE A SUPER-ALIAJELOR CU BAZA NICHEL
 • STUDII SI CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA LA LIPIRE A ÎMBINĂRILOR ETEROGENE INTRE CERAMICI SI MATERIALE NEMETALICE
 • STUDII SI CERCETĂRI PRIVIND DEPUNEREA PRIN SUDARE CU  ALIAJE HYPERENTROPICE

 

11. POSIBILITĂŢI DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII (OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE)

Datorita programei de studii complexe si adaptate continuu la cerinţele pieţei de munca, inginerului sudor îi sunt accesibile o mare varietate de locuri de munca, atât în activitatea de producţie cat si in cercetare, învăţământ sau certificare si asigurarea calităţii.

Inginerii care absolvă specializarea Ingineria Sudarii trebuie sa facă fata noilor provocări legate de criza economica si reducerea constanta a posibilităţilor de angajare. De aceea, aceştia sunt pregătiţi pentru activităţi de dezvoltare a produselor noi, cercetare ştiinţifica, omologare produse si tehnologii, certificare a unor firme de profil. Alte numeroase oportunităţi se refera la activităţi de vânzare sau marketing pentru produse si servicii, asistenta tehnica, consultanta si management în diferite domenii, fiind adesea solicitaţi ca experţi sau referenţi de specialitate în cercetare, organisme de supraveghere si control.

In condiţiile liberalizării pieţelor de munca la nivel european, inginerii specialişti in Ingineria Sudarii sunt foarte căutaţi pentru activităţi legate de realizarea prin sudare a conductelor magistrale pentru transport produse petroliere (pe uscat, sub apa), pentru control defectoscopic nedistructiv sau distructiv, cercetare in domeniul noilor materiale pentru sudare si al tehnologiilor moderne (sudare cu laser, sudare hibrida Laser-MAG, sudare sub flux cu sarma rece etc).

 

12. POSTĂRI CU IMAGINI / INTERVIURI ALE UNOR ABSOLVENŢI

Studenţii de la specializarea Ingineria Sudarii efectuează lucrări de cercetare utilizând aparatura existenta in cadrul laboratoarelor departamentului TMS.

 

Cele mai bune rezultate obţinute la cercetarea ştiinţifica studenţeasca este recompensata cu premii acordate de sponsori (agenţi economici de profil).

 

13. POSIBILITĂŢI DE AFIRMARE ŞI CONTINUARE A STUDIILOR PENTRU ABSOLVENŢII SPECIALIZĂRII INGINERIA SUDARII

 

Referinţe bibliografice

1. HG 676-2007, Anexa 1;

2. Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnica romana si a cetăţenilor romani cu domiciliul in străinătate, in învăţământul din România, in anul şcolar/universitar 2012-2013, http://www.imst.pub.ro/Upload/Studenti/Regulamente/Metodologie_etnici_Ro_2012-2013.pdf;

3. Carta Universitatii Politehnica din Bucureşti, 2011-2012;

4. Clasificarea ocupaţiilor din România, COR 2014

Ultimele anunturi

Alegeri ICTI 2020-2024
There are no translations available.

Luni, 2 martie 2020, ora 10.00 va avea loc sedinta de alegeri a departamentului ICTI, sala CE200. Data limita pentru depunerea candidaturilor este vineri 28.02.2020, ora 10.00.

Pentru functia de Director al departamentului ICTI s-au inscris urmatoarele persoane:

1. Prof.dr.ing. Oana Roxana Chivu - plan managerial

2. Prof.dr.ing. Gabriel Iacobescu - plan managerial

3. Prof.dr.ing. Ionelia Voiculescu - plan managerial

Planuri invatamant
There are no translations available.

Planurile de invatamant pentru anul academic 2015-2016 pot fi descarcate de pe site-ul Facultatii IMST.

Copyright © 2015 Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudura. Toate drepturile rezervate.