Obiective strategice ale Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

There are no translations available.

Obiective privind activitatea didactică

 • restructurarea şi adaptarea planurilor de învăţământ la competenţele cerute absolvenţilor de către angajatori, având în vedere în acelaşi timp asigurarea necesarului de cadre didactice pe fiecare specializare/program de studii, precum şi planurile de învăţământ similare ale facultăţilor de prestigiu. De asemenea este foarte importantă adaptarea permanentă a conţinuturilor fişelor disciplinelor cu cerinţele mediului economic;
 • analiza activităţilor didactice pentru toate specializările/programelor de studii,
 • îmbunătăţirea calităţii cursurilor predate, prin actualizarea şi revizuirea permanentă a informaţiilor conţinute;
 • accentuarea caracterului practic, aplicativ al lucrărilor de laborator;
 • utilizarea metodelor moderne de predare - evaluare,
 • analiza responsabilă şi obiectivă a performanţelor procesului didactic desfăşurat în departament, prin autoevaluare, evaluare colegială şi evaluare managerială;
 • promovarea ofertei educaţionale a departamentului în rândul elevilor din licee;
 • îmbunătăţirea activităţii de tutorat şi crearea condiţiilor unei comunicări mai eficiente între cadrele didactice şi studenţi;
 • impulsionarea elaborării de manuale, cursuri universitare şi a altor materiale didactice;
 • susţinerea actualelor programe şi dezvoltarea de noi programe de studii postuniversitare de dezvoltare şi perfecţionare profesională continuă şi conversie profesională.

Obiective privind activitatea de cercetare

 • înfiinţarea colectivelor interdisciplinare de cercetare şi stimularea acestora în obţinerea de contracte de finanţare din fonduri publice;
 • elaborarea unei strategii coerente, pe termen mediu şi lung, în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică a departamentului;
 • sprijinirea şi încurajarea participării membrilor departamentului în cadrul unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
 • creşterea vizibilităţii departamentului prin conceperea, editarea şi difuzarea de materiale de prezentare (broşuri, pliante, afişe, CD-uri), realizarea site-ului departamentului şi actualizarea permanentă a acestuia;
 • identificarea şi atragerea de noi resurse pentru dotarea laboratoarelor;
 • atragerea unui număr cât mai mare de studenţi, masteranzi şi doctoranzi în activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • valorificarea cercetării prin publicarea de lucrări în reviste de preferinţă ISI, cu factor de impact şi scor relativ de influenţă;
 • sprijin pentru abilitarea şi atestarea de noi conducători de doctorat;
 • identificarea şi comunicarea în timp util a oportunităţilor de participare la competiţiile de proiectare naţionale şi internaţionale;
 • sprijinirea acţiunilor din departament privind organizarea de manifestări ştiinţifice;
 • organizarea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice destinate studenţilor cu rolul de a stimula implicarea acestora în activitatea de cercetare.

Obiective privind resursa umană

 • promovarea corectă şi nediscriminatorie a membrilor departamentului pe posturi didactice superioare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Promovarea se va face exclusiv pe criterii de calitate şi competenţă;
 • deschiderea totală în ceea ce priveşte acordarea unui sprijin real în soluţionarea problemelor profesionale a membrilor departamentului;
 • prevenirea, eliminarea şi rezolvarea conflictelor, de preferinţă în interiorul departamentului;
 • transparenţă deplină şi promovarea unei atitudini de principialitate şi comunicare în rezolvarea tuturor problemelor;
 • atragerea de noi membri în cadrul departamentului, acolo unde situaţia o impune;
 • organizarea corespunzătoare a concursurilor de promovare/recrutare de personal didactic.

Obiective privind baza materială

 • creşterea bazei materiale la nivelul departamentului prin atragerea de fonduri bugetare şi extrabugetare şi utilizarea lor judicioasă;
 • utilizarea în mod corespunzător a bazei materiale existente, cu permiterea accesului tuturor membrilor departamentului la infrastructura didactică şi de cercetare;
 • repartizarea mijloacelor fixe defecte şi întreţinerea corespunzătoare a tuturor dotărilor;
 • modernizarea şi dotarea laboratoarelor didactice cu aparatură şi materiale adecvate.

Ultimele anunturi

Admitere 2018
There are no translations available.

Admitere licenta Facultatea IMST 2018

Examen de diploma 2018
There are no translations available.

Informatii pentru Examenul de diploma 2017-2018 pot fi consultate aici.

Structura 2017-2018
There are no translations available.

Structura anului universitar 2017-2018 pot fi descarcata de aici.

Alegeri TMS
There are no translations available.

Joi, 3 martie 2016, ora 12.00 va avea loc sedinta de alegeri a departamentului TMS, sala CE200. Conform regulamentului in vigoare, depunerea candidaturilor pentru functia de director de departament si a planului managerial aferent se va face la secretariatul catedrei TMS pana luni 29.02.2016 ora 12.00.

Posturi vacante
There are no translations available.

Concursuri posturi vacante 2015-2016.

Alegeri UPB/TMS
There are no translations available.

Regulamentul pentru alegeri 2016 in UPB este disponibil aici.

Planuri invatamant
There are no translations available.

Planurile de invatamant pentru anul academic 2015-2016 pot fi descarcate de pe site-ul Facultatii IMST.

Copyright © 2015 Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudura. Toate drepturile rezervate.