Obiective strategice ale Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

There are no translations available.

Obiective privind activitatea didactică

 • restructurarea şi adaptarea planurilor de învăţământ la competenţele cerute absolvenţilor de către angajatori, având în vedere în acelaşi timp asigurarea necesarului de cadre didactice pe fiecare specializare/program de studii, precum şi planurile de învăţământ similare ale facultăţilor de prestigiu. De asemenea este foarte importantă adaptarea permanentă a conţinuturilor fişelor disciplinelor cu cerinţele mediului economic;
 • analiza activităţilor didactice pentru toate specializările/programelor de studii,
 • îmbunătăţirea calităţii cursurilor predate, prin actualizarea şi revizuirea permanentă a informaţiilor conţinute;
 • accentuarea caracterului practic, aplicativ al lucrărilor de laborator;
 • utilizarea metodelor moderne de predare - evaluare,
 • analiza responsabilă şi obiectivă a performanţelor procesului didactic desfăşurat în departament, prin autoevaluare, evaluare colegială şi evaluare managerială;
 • promovarea ofertei educaţionale a departamentului în rândul elevilor din licee;
 • îmbunătăţirea activităţii de tutorat şi crearea condiţiilor unei comunicări mai eficiente între cadrele didactice şi studenţi;
 • impulsionarea elaborării de manuale, cursuri universitare şi a altor materiale didactice;
 • susţinerea actualelor programe şi dezvoltarea de noi programe de studii postuniversitare de dezvoltare şi perfecţionare profesională continuă şi conversie profesională.

Obiective privind activitatea de cercetare

 • înfiinţarea colectivelor interdisciplinare de cercetare şi stimularea acestora în obţinerea de contracte de finanţare din fonduri publice;
 • elaborarea unei strategii coerente, pe termen mediu şi lung, în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică a departamentului;
 • sprijinirea şi încurajarea participării membrilor departamentului în cadrul unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
 • creşterea vizibilităţii departamentului prin conceperea, editarea şi difuzarea de materiale de prezentare (broşuri, pliante, afişe, CD-uri), realizarea site-ului departamentului şi actualizarea permanentă a acestuia;
 • identificarea şi atragerea de noi resurse pentru dotarea laboratoarelor;
 • atragerea unui număr cât mai mare de studenţi, masteranzi şi doctoranzi în activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • valorificarea cercetării prin publicarea de lucrări în reviste de preferinţă ISI, cu factor de impact şi scor relativ de influenţă;
 • sprijin pentru abilitarea şi atestarea de noi conducători de doctorat;
 • identificarea şi comunicarea în timp util a oportunităţilor de participare la competiţiile de proiectare naţionale şi internaţionale;
 • sprijinirea acţiunilor din departament privind organizarea de manifestări ştiinţifice;
 • organizarea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice destinate studenţilor cu rolul de a stimula implicarea acestora în activitatea de cercetare.

Obiective privind resursa umană

 • promovarea corectă şi nediscriminatorie a membrilor departamentului pe posturi didactice superioare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Promovarea se va face exclusiv pe criterii de calitate şi competenţă;
 • deschiderea totală în ceea ce priveşte acordarea unui sprijin real în soluţionarea problemelor profesionale a membrilor departamentului;
 • prevenirea, eliminarea şi rezolvarea conflictelor, de preferinţă în interiorul departamentului;
 • transparenţă deplină şi promovarea unei atitudini de principialitate şi comunicare în rezolvarea tuturor problemelor;
 • atragerea de noi membri în cadrul departamentului, acolo unde situaţia o impune;
 • organizarea corespunzătoare a concursurilor de promovare/recrutare de personal didactic.

Obiective privind baza materială

 • creşterea bazei materiale la nivelul departamentului prin atragerea de fonduri bugetare şi extrabugetare şi utilizarea lor judicioasă;
 • utilizarea în mod corespunzător a bazei materiale existente, cu permiterea accesului tuturor membrilor departamentului la infrastructura didactică şi de cercetare;
 • repartizarea mijloacelor fixe defecte şi întreţinerea corespunzătoare a tuturor dotărilor;
 • modernizarea şi dotarea laboratoarelor didactice cu aparatură şi materiale adecvate.

Ultimele anunturi

Alegeri ICTI 2020-2024
There are no translations available.

Luni, 2 martie 2020, ora 10.00 va avea loc sedinta de alegeri a departamentului ICTI, sala CE200. Data limita pentru depunerea candidaturilor este vineri 28.02.2020, ora 10.00.

Pentru functia de Director al departamentului ICTI s-au inscris urmatoarele persoane:

1. Prof.dr.ing. Oana Roxana Chivu - plan managerial

2. Prof.dr.ing. Gabriel Iacobescu - plan managerial

3. Prof.dr.ing. Ionelia Voiculescu - plan managerial

Planuri invatamant
There are no translations available.

Planurile de invatamant pentru anul academic 2015-2016 pot fi descarcate de pe site-ul Facultatii IMST.

Copyright © 2015 Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudura. Toate drepturile rezervate.